Solymár Katolikus Egyházközség

Szűz Mária neve plébánia - Székesfehérvári Egyházmegye

III. Budai kerület

II. Lelkipásztori körzet

Cím: 2083 Solymár, Templom tér 8.

E-mail: solymariplebania@gmail.com

Plébános:

Kiss Csaba

Elérhetősége:

Telefon: +36-30-602-8862

Világi lelkipásztori munkatárs: Milbich Tamás, Papp János

Képviselőtestületi elnök: Horányi György

Katekéta: Sarlós Ágnes

Egyházközségi karitászvezető: Sarlós Ágnes

Plébániahivatal ügyfélfogadás

Ügyintéző: Schokátz Györgyné (Katalin)

Helyettesítő: Klinger Mátyásné (Anna)

Hétfő, kedd, péntek: 10-12 óra

Csütörtök: 14-17 óra

Hivatali telefonszám: (26) 360 341

Március 20-tól kezdődően minden nyilvános liturgia a templomban szünetel.

Április 5-én vasárnap a 10.30-kor kezdődő szentmisét a PlisTV Solymárról közvetíti interneten élő adásban.

A pilisvörösvári szentmise 18.00-kor kerül adásba.

A képre kattintva az online adás látható.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményt adott ki 2020. március 17-i a rendelet kiegészítéseként a szentségek kiszolgáltatására.

Fejezetei:

  • A NYILVÁNOS LITURGIÁK
  • A KERESZTSÉG SZENTSÉGE
  • A HÁZASSÁG SZENTSÉGE
  • AZ ÁLDOZTATÁS
  • A BŰNBOCSÁNAT SZENTSÉGE
  • BETEGEK KENETE
  • TEMETÉS

Tisztelt Lakosok, Kedves Solymári Hívek, Érdeklődők!

A jelenlegi járvány-helyzet mindannyiunkat speciális szabályok betartására ösztönöz. Ez nem azt jelenti, hogy – a biztonsági előírásokat maximálisan betartva –, ne gyakorolhatnánk vallásunkat, megszokott életünk morzsáit. Mivel az idei év húsvétján valószínűleg csak a média segítségével vehetünk részt az ünnepi szertartásokon, szentmiséken, ezért az immár 21. éve hagyománnyá vált Szél-hegyi keresztút is elmarad.

Szeretnénk tájékoztatni mindenkit, hogy ez nem azt jelenti, hogy egyénileg, vagy családosan nem lesz felkereshető a Golgota! Erre a vonatkozó jogszabályok is lehetőséget adnak (71/2020. (III.27.) Korm.rend. 4§(1/u), ill. az 5§ bekezdései).

Terveink szerint a solymári Szél-hegyen lévő keresztút képei Nagypéntek délután 15 órától Húsvét hétfő 13 óráig kihelyezésre kerülnek. A vonatkozó előírások szigorú betartásával „…egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani…” erre lehetőségünk van.

Meggyőződésünk, hogy a jelenlegi veszélyhelyzetben a szokásosnál is több okunk van imádkozni, bűneinket megbánni, Solymár Szép-csillagának a segítségét kérni. Ha viszont valaki nem vallásos indíttatásból, hanem egy kellemes, elgondolkodásra alkalmas séta erejéig szeretné felkeresni ezt a gyönyörű helyszínt, annak is lehetőséget biztosítunk erre.

Solymári Golgota Alapítvány

Szél-hegy keresztúti stációk

A járványügyi helyzet miatt Spányi Antal megyéspüspök úr 2021 Pünkösdjéig meghosszabbította az egyházközségi képviselő-testületi tagok kinevezésének érvényességét.


Közös imára hívom az egyház-közösségünk tagjait.

Minden nap, amikor este 20.00-kor megszólal templomunk harangja, imádkozzuk közösen az Úrangyala imádságot, egy Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát és egy Dícsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek imádságokat .

Mondjunk egy fohászt a koronavírus betegeiért, az őket ápoló orvosokért, ápolókért, magyar hazánkért és egyházközségünkért.

Az ima ereje összetartja egyházközségünket és közösségben maradhatunk Istennel és egymással is.

Kérem Mindenki figyelje a hatóságok utasításait és tartsa is be a kéréseiket, utasításaikat.

Kiss Csaba

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Erdő Péter

Gokartozást nyerhetsz a kitartó otthoni tanulással!

1. Ehhez csupán annyit kell tenned, hogy a legtöbbet javítasz a félévi bizonyítványodon: az ebben a versenyszámban indulók közül az első öt legtöbbet javító gyermek jöhet gokartozni. Amennyiben holtverseny alakul ki sorsolással döntjük el, ki vehet részt a gokartozáson.

2. Ha a félévi bizid csak ötösökkel volt tele, és már nem tudsz javítani, akkor a kitűnő bizonyítványoddal is jó eséllyel gokartozást nyerhetsz: a csupa ötös osztályzatú gyerekek közül ötöt sorsolunk majd ki a benzingőzös versengésre.

3. Akkor sincs baj, ha az év végén esetleg nem annyira a bizonyítványodra, hanem a verstudásodra leszel büszke, ugyanis a legalább hét verset tudók közül öt gyerkőcöt sorsolunk majd ki gokartozásra.

Kiss Csaba plébános

II. Ferenc pápa arra kér minden keresztény hívőt, hogy a médián keresztül lélekben csatlakozzon a március 27-én, pénteken 18 órakor a Szent Péter-bazilika előtti téren vezetett imájához.

Isten igéjének meghallgatása és a szentségimádás után Ferenc pápa Urbi et Orbi áldást ad, melyhez teljes búcsú kapcsolódik.

Az imát és az áldást a Duna Televízió, a Bonum Televízió, a Magyar Katolikus Rádió és a Szent István Rádió élőben közvetíti.

Az MKPK közleménye

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezéseket lépteti életbe. hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik:

1. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., Nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.

2. A paptestvéreket kérjük, hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy megfelelő kápolnában szentmiséket, tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja (KEK 1343.). A már felvett miseszándékok így, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával (KEK 1369.).

3. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai megadják.

4. A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van online miseközvetítés. A közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken tájékoztatást adunk.

5. A betegellátás és a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat. A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.).

6. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

7. A plébániai és a szerzetesközösségeket arra bátorítjuk, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – szervezzék meg a folyamatos imát a járvány érintettjeiért.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős pap-testvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben különösen vigyázzanak egészségükre.


Budapest, 2020. március 17.


a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia


A keddenkénti óvodás hittan elmarad.


A bérmálás és a bérmálási előkészítő oktatás a Püspökséggel egyeztetve őszi időpontra kerül át.

A várható új időpontról tájékoztatást fogunk adni.

A Passio 2020 április 4-re tervezett előadásai elmaradnak.

A passiojáték egy későbbi időpontban kerül bemutatásra.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

HSzZS fotói a templomról és a térről / 2020.02

Ministránspróbák

Várunk téged is közénk!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán szakdolgozat készült a templom 3D-s modellezéséről.

A fotogrammetria legújabb technikai felszereléseinek és szoftvereinek alkalmazásával készült mérések értékes adatokkal szolgálnak úgy a külső, mint a belső terek pontos felméréséről, formájáról.

Várjuk családok jelentkezését a plébániahivatalba a templom virágdíszítésére.

Befejeződött az adománygyűjtés a Budakeszi Hospice osztály javára. Dr Deák Ágnes levele:

Kedves Csaba atya !

Nagyon szépen köszönjük a nagylelkű adományokat az egész közösségnek, és a sok szervező munkáját a Plébános atyának! A Hospice Osztály dolgozói és jómagam nevében kívánunk Önnek áldott Karácsonyt!

dr Deák Ágnes

Templomunk adventi fényben

Sekrestyésház Betlehem

Templomi Betlehem

Templom renoválás

A felújított templom és a felszentelés a képre kattintva látható a PilisTV felvételén. Felújított templomunkat december 13-án 17.00-kor Spányi Antal püspökatyánk szentmise keretében áldotta meg.

4 évi előkészítő munka után elkészült a templom külső renoválása.

Az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal által jóváhagyott anyagokkal és színekkel új megjelenést kapott a templom.

A munkálatok teljes költsége elérte a 90 millió forintot.

Ebből 70 millió forintot az egyházközség fizetett, 20mFt hitelt az egyházmegye biztosított.

A hitel törlesztéséhez az egyházközség várja a polgárok és vállalkozások adományait a Solymári Római Katolikus Plébánia vagy a Golgota Alapítvány számlájára.

A Solymár Római Katolikus Plébánia számlaszáma: MKB Bank, 10300002-10588224-49020018.

Akinek adóigazolásra van szüksége, a Solymári Golgota Alapítványon keresztül juttathatja el adományát.

A Golgota Alapítvány számlaszáma: K&H Bank10404065-40611862-00000000 .

Kapcsolattartó: Horányi Márton +36-30 964 6632

A solymári Szűz Mária Neve római katolikus plébánia gitáros kórusa szeretettel vár minden énekelni, zenélni vágyó kedves hívet, korhatár nélkül!

Részt veszünk a havi rendszerességű gitáros szentmiséken , a közösségépítésben és plébániai programok szervezésében. Jelentkezni lehet a sekrestyében vagy facebook-on: https://www.facebook.com/gitaroskorussolymar

Számos közreműködővel ismét művészi értékű videót készített Milbich Tamás.

A téma, a képi effektusok, alatta Vivaldi és J.S.Bach zenéje alighanem minden hívő számára felejthetetlen élményt nyújt.

A videó az alábbi linken érhető el: